PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-70

E-KNYGYNAS PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos ir bendrosios nuostatos
1.1 Pardavėjas – Lietuvos nacionalinis kultūros centras (toliau – LNKC arba Pardavėjas), biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190758519, ne PVM mokėtojas, registracijos adresas Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT28 7300 0100 0245 5786, AB Swedbank.

1.2 Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3 Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

1.4 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau -Taisyklės), yra juridiškai šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, įsigyjant prekes elektroninėje platformoje (toliau – E-knygynas).

1.5 Taisyklės, atsižvelgiant į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus, gali būti keičiamos, taisomos ar papildomos. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę įsigyti prekes ir atlikti bet kokius kitus veiksmus E-knygyne ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją.

1.6 Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti E-knygyne, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir / ar su jomis nesutinka.

1.7 E-prekybos veikla gali būti laikinai arba iš viso nutraukta apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui. Sustabdžius E-knygyno veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

1.8 Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp E-knygyno ir Pirkėjo reglamentuojama pagrindiniais teisės aktais – Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo).

1.9 Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.10 Prašymą/skundą dėl E-knygyne įsigytos prekės galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (http://www.vvtat.lt).

1.11 Kliento pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis E-knygyne saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), bei LNKC svetainėje https://lnkc.lt aprašyta „Privatumo politika“.

1.12 LNKC gali atnaujinti Privatumo politiką, todėl Pirkėjas visada gali apsilankyti www.lnkc.lt interneto svetainėje, kurioje rasite naujausią Privatumo politikos versiją.

1.13 Dėl privatumo politikoje pateiktos informacijos iškilusių klausimų, galima kreiptis LNKC el. p. personalas@lnkc.lt

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-knygyne suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą arba nurodęs, kad prekes atsiims pats, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi, kad “Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis“) su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėjimas”.

2.2 Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

3. Pardavėjo teisės
3.1 Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis E-knygynu, jei Pirkėjas bando pakenkti E-knygyno darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

3.2 Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

3.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas, nebent abi šalys susitaria kitaip.

3.4 Visus pranešimus tarp šalių siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktais elektroninio pašto adresais.
4. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė
4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-knygyno teikiamomis paslaugomis.

4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per E-knygyne nurodytą pristatymo laikotarpį.

4.3 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, Pirkėjui gali pasiūlyti kitą prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti kitą prekę, grąžinti sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų.

4.4 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.5 Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius, jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis registracijos formoje.

4.6 Pardavėjas neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo E-knygyne esančias nuorodas.

4.7 Visais atvejais Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.8 Pardavėjas neatsako už tai, kad E-knygyne esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-knygyno pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su E-knygynu, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose dėl Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarkos, taip pat jei sutartis sudaryta dėl nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų, kurių sąrašas nustatytas Mažmeninės prekybos taisyklėse.

5.3. Pirkėjas turi teisę keisti ir / ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.4. Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti E-knygyno skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

6. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė
6.1. Pirkėjas, naudodamasis E-knygynu, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas.

6.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

6.5. Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis E-knygynu.

6.6. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

6.7. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų šalių veiksmus, susijusius su E-knygynu naudojimu, t. y. neatsako už Pirkėjo naudojamos techninės ir programinės įrangos gedimus, nekorektiškus veikimus, neatsako už trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklų ir jų komponentų sutrikimus.

6.8. Pardavėjas negarantuoja, kad E-knygynas veiks be klaidų ir nepertraukiamai ar, kad bet kokie defektai bus ištaisyti, tačiau dės pastangas, kad tokių įvykių būtų kuo mažiau. Atsakomybė ribojama tiek, kiek neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

7. Prekių kaina, apmokėjimas, pristatymas ir grąžinimas.
7.1. Prekių kainos E-knygyne ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis elektronine bankininkyste. Tai apmokėjimas, kai Pirkėjas naudojasi elektroninės bankininkystės sistema, pinigus perveda į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT28 7300 0100 0245 5786, esančia AB Swedbank, mokėjimo paskirtyje nurodydamas užsakymo numerį. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.3. Nesant galimybės atsiskaityti už prekes 7.2 punkte nurodytu būdu, Pirkėjas susisiekia su skyrelyje „Kontaktai“ atsakingu asmeniu dėl kitokio apmokėjimo būdo pasirinkimo.

7.4. Tik gavęs apmokėjimą už prekes arba Pirkėjui patvirtinus užsakymą (taikoma kai Pirkėjas su Pardavėjo atsakingu asmeniu susitarė dėl kitokio apmokėjimo ir / ar pristatymo būdo), Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

6.10. Grąžinant prekę būtina užpildyti sutarties atsisakymo formą, kurioje išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties (Priedas Nr.1)

6.11. Grąžinant prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodytas užsakymo numeris.

6.12. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

6.13. Grąžinamų prekių siuntimo išlaidos apmokamos, tik jei grąžinamos prekės yra nekokybiškos (pvz., spaudos defektai).


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154

NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

*(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius

– Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– Užsakyta [data]:______________________ ; gauta [data]:______________________;

– Vartotojo (-ų) vardas, pavardė:____________________________________________;

– Vartotojo (-ų) adresas:___________________________________________________;

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma):___________;

– Data:

(*) Išbraukti, kas nereikalinga
____________________________